برگزاری دوره های کاهش استرس و فرسودگی شغلی

معرفی دوره : و تن آرمی MBSR جهت کاهش استرس و فرسودگی شغلی کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی…

ادامه خواندنبرگزاری دوره های کاهش استرس و فرسودگی شغلی

موارد قانونی الزام انجام معاینات بدو استخدام

ماده 90 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد: افراد شاغل درکارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظورکارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن…

ادامه خواندنموارد قانونی الزام انجام معاینات بدو استخدام