موارد قانونی الزام انجام معاینات بدو استخدام

ماده 90 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد: افراد شاغل درکارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظورکارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند . ( از طریق مراکز تخصصی معاینات طب کار دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی ) . درصورتی که پس ازاستخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان درحین استخدام قابلیت و استعداد کارمرجوع رانداشته وکارفرما درمعاینه پزشکی آنهاتعلل کرده است و درنتیجه بیمـه شده دچار حادثه شده ویا بیماریش شدت یابد ، سازمان تامین اجتماعی مقررات این قانون را درباره بیـمه شده اجرا وهزینه های مربوطه را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهندنمود . لذا بمنظور انجام خدمات معاینات پزشکی قبل ازاستخدام افراد و نیروی شاغل ، کارفرمایان محترم می بایست نسبت به معرفی نیروی کاربه مراکز طب کار سـازمان تامین اجتماعی اقدام نموده و نسخه اصلی معاینات انجام شده را جهت درج درپرونده بیمه شده به شعبه تامین اجتماعی تحویل فرمایند .

پست های اخیر


درباره ما

موسس و مسئول فنی : دکتر محدثه وصال متخصص طب کار و بیماری های شغلی دارای بورد تخصصی طب کار از دانشگاه تهران

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30


پنج شنبه و جمعه تعطیل


ساخته شده توسط سی فایو